Sidens logo

Vilkår

Nettstedet norgesfrakt.no driftes av Hvidsten Media (org.nr. NO 889129492 MVA).

All Kopiering, distribuering eller tilgjengeliggjøring av opplysninger fra dette nettstedet er ikke tillatt uten skriftlig samtykke. Tjenesten kan ikke benyttes til direktemarkedsføring eller adresseuthenting til andre registre. Brudd på retningslinjer vil føre til politianmeldelse og erstatningsplikt.

Betingelsene er gyldige fra 18.10.2021 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom den som foretar bestillingen (Kunden) og Hvidsten Media, org.nr. 889 129 492 heretter omtalt som Hvidsten Media. Ved å kjøpe, og bruke, Hvidsten Media sine produkter og tjenester bekrefter Kunden å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i, denne avtalen. Kunden plikter å informere sine brukere om innholdet i denne avtalen.

Salgsbetingelser – generelle salgsbetingelser.

Databehandleravtale – vilkår for Hvidsten Media sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden.

Registreringsavtale – vilkår for registrering, flytting og administrasjon av profiler. Betingelser for profiler – spesifikke vilkår for våre ulike profiltjenester. Samt opplysninger gitt i bestillingsløsningen, eventuelt særskilt avtalte vilkår, og en Personvernerklæring som beskriver hvilke personopplysninger vi henter inn og hvordan vi behandler disse. Ved eventuell motstrid mellom avtalebetingelsene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

FORBRUKERFORHOLD

Ingen av denne avtalens bestemmelser skal tolkes slik at Kunden fratas rettigheter som Kunden har i henhold til ufravikelig lov, herunder ufravikelige rettigheter Kunden måtte ha om Kunden inngår denne avtalen som forbruker.

Hvidsten Media anerkjenner og overholder forbrukerrettigheter i de land hvor Hvidsten Media er representert. Om de vilkår som fremgår nedenfor skulle være i strid med tvingende forbrukerrettigheter vil disse vike for slike rettigheter. De øvrige vilkår i denne avtale gjelder uendret.

Ved kjøp av tjenester i forbrukerforhold gir Kunden samtykke til at Hvidsten Media kan påbegynne levering før angrefristen utløper. Ved utøvelse av angreretten vil Kunden dermed måtte betale for tjenester som er vanskelige, eller umulige, å tilbakeføre og hvor Kunden har gitt avkall på Angreretten. Hvidsten Media plikter å gjøre Kunden oppmerksom på dette ved bestilling.

AVTALENS VARIGHET

Avtalen er gyldig all den tid Kunden abonnerer på, bruker, eller har tilgang til, tjenester hos Hvidsten Media.

ENDRINGER I TJENESTEAVTALEN

Kunden aksepterer at Hvidsten Media forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne avtalen fortløpende, og at Kunden er bundet av disse endringene.

Hvidsten Media plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer i denne avtalen. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

LOVVALG, KONFLIKT- OG TVISTELØSNING

Denne avtalen skal reguleres av norsk rett.

Klager rettes til Hvidsten Media innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

I forbrukerforhold kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for megling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukerklageutvalget. Hvidsten Media plikter å rette seg etter Forbrukerklageutvalgets avgjørelser. Vedtak av Forbrukerklageutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukerklageutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Partene vedtar Ski tingrett som verneting.

SALGSBETINGELSER

Avtaleinngåelse

Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 20 år.

Avtalen er bindende for begge parter når Kunden har sendt sin bestilling til Hvidsten Media.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Hvidsten Media i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Avtaleperiode

Alle tjenester er abonnementer, løpende og tidsubegrenset, med minste avtaleperiode på 12 måneder av gangen, om ikke annet fremgår av bestillingen, kontrakt og/eller faktura. Hvidsten Media plikter å fornye tjenestene fortløpende og automatisk for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil oppsigelse er meddelt av Kunden.

Priser og prisendringer

Den oppgitte prisen for en tjeneste er den totale prisen Kunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader med mindre annet er særskilt avtalt. Ytterligere kostnader som Hvidsten Media ikke har informert om skal Kunden ikke bære.

Kampanjepriser er gjeldende i én – 1 – avtaleperiode fra datoen Kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser. Hvidsten Media plikter å informere om kampanjepriser.

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis normalt uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter, med mindre annet fremkommer.

Hvidsten Media forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. Hvidsten Media plikter å varsle prisendringer senest 1 måned i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Hvidsten Media forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til endringer i konsumprisindeksen uten forutgående varsling.

Levering

Levering er skjedd når Kunden, eller Kundens representant, har fått tilgang til å bruke tjenesten.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Hvidsten Media levere tjenesten til Kunden uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra Kunden. Kunden skal varsles per epost når tjenesten er levert.

Betaling

Hvidsten Media kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt tjenesten er levert.

Dersom Kunden bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Hvidsten Media reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet på det tidspunkt tjenesten er levert. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til Kunden utstedt samme dag som tjenesten er levert. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 kalenderdager etter fakturadato.

Alle tjenester faktureres for minimum 12 måneder, med mindre annet fremgår av bestillingsløsningen eller særskilt avtalte vilkår.

For kunder som har avtalt hovedforfall særskilt faktureres det for perioden frem til hovedforfall, samt ytterligere en hel avtaleperiode når perioden som oppstår ved avregning er kortere enn 6 måneder.

Faktura for ny avtaleperiode utstedes som hovedregel 2 måneder før ny periode begynner å løpe. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 kalenderdager etter fakturadato.

Gebyr tilkommer på alle fakturaer, og etter de satser som til enhver tid fremkommer i bestillingsløsningen. Kjøp med kredittkort eller debetkort, kontantkjøp, er fritatt for fakturagebyr.

Sluttsummen på fakturaer og kontantkjøp avrundes til nærmeste hele krone. Ørebeløp som ender på 1- 49 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp. Ørebeløp som ender på 50-99 øre rundes opp til nærmeste kronebeløp.

Uidentifiserbare bankoverføringer, og innbetalinger som overstiger kravbeløpet, vil bli tilbakebetalt mot et gebyr på kr. 95. Beløp under 10000,- vil bli krysset mot ubetalte forfalte poster, inkludert eventuelle rente- og gebyrkrav.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan Kunden i forbrukerforhold angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven.

Kunden må gi Hvidsten Media melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema per e-post eller brev):

Hvidsten Media
Lislerudveien 354
1880 Eidsberg

E-post: hei@hm24.no

Angrefristen for en tjeneste begynner å løpe fra dagen etter første levering.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Hvidsten Media ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kunden mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten mister Kunden umiddelbart tilgang til å bruke tjenestene. Hvidsten Media kan ikke fastsette gebyr for Kundens bruk av angreretten.

Kunden kan bruke tjenesten for å fastslå tjenestens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort, og selv om Kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp.

Hvidsten Media er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Hvidsten Media fikk melding om Kundens beslutning om å benytte angreretten.

For tjenester som anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet, inkludert, men ikke begrenset til, domenenavn, SSL-sertifikater, og andre tjenester som medfører en ugjenkallelig bestilling hos underleverandør, og som er vanskelige eller umulige å tilbakeføre, gir Kunden avkall på angreretten. Hvidsten Media plikter å gjøre Kunden oppmerksom på dette ved bestilling.

Garanti

Garantier som gis av Hvidsten Media, gir Kunden rettigheter i tillegg til de Kunden allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter denne avtale.

Forsinkelse og manglende levering
Dersom Hvidsten Media ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kunden sin side, kan Kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (e-post eller brev).

Oppfyllelse

Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Hvidsten Media. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Hvidsten Media ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Hvidsten Media at det står i vesentlig misforhold til Kunden sin interesse i at Hvidsten Media oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Kunden likevel kreve oppfyllelse.

Kunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom Hvidsten Media ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal Kunden oppfordre Hvidsten Media til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Hvidsten Media ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan Kunden heve kjøpet. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av Hvidsten Media uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at Kunden valgte å heve kjøpet.

Kunden kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Hvidsten Media nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, og dersom Kunden har underrettet Hvidsten Media om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen Kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kunden fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Hvidsten Media godtgjør at forsinkelsen, eller tapet, skyldes hindring utenfor Hvidsten Media sin kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. Hvidsten Media sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

Mangel ved tjenesten

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må Kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Hvidsten Media melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke Hvidsten Media får melding innen rimelig tid og senest 2 måneder etter at Kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet eller kreve erstatning.

Reklamasjon til Hvidsten Media bør skje skriftlig:

Hvidsten Media
Lislerudveien 354
1880 Eidsberg

E-post: hei@hm24.no

Retting eller omlevering

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. Hvidsten Media kan likevel motsette seg Kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Hvidsten Media urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Hvidsten Media har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Hvidsten Media skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Hvidsten Media, skal Hvidsten Media ikke bære disse utgiftene.

Retting eller omlevering

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. Hvidsten Media kan likevel motsette seg Kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Hvidsten Media urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Hvidsten Media har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Hvidsten Media skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Hvidsten Media, skal Hvidsten Media ikke bære disse utgiftene.

Prisavslag

Kunden kan kreve et passende prisavslag dersom mangelen ikke blir utbedret, ikke blir utbedret innen rimelig tid eller tjenesten omlevert. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget settes lik mangelens betydning for Kunden, men prisavslaget kan ikke overstige det tjenesten kostet for inneværende avtaleperiode.

Heving

Dersom mangelen ikke er rettet eller tjenesten omlevert, kan Kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av Hvidsten Media uten unødig opphold, og senest innen 14 dager etter at kunden valgte å heve kjøpet.

Erstatning og ansvarsbegrensning

Hvidsten Media kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap og som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Hvidsten Media sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Ansvarsbegrensning

Verken Hvidsten Media, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter kan holdes ansvarlig for direkte, eller indirekte, tap, eller skade, som skyldes forsinket levering eller mangler ved tjenesten eller som Kunden, eller en tredjepart, påføres i forbindelse med bruk av, eller manglende evne til å bruke, Hvidsten Media sine tjenester.

Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av mangelen. Indirekte tap er:

Tap av informasjon eller data av noe slag

Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
Tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt
Øvrig økonomisk eller ikke-økonomisk tap
Tap som følge av skade på annet enn utstyr levert av Hvidsten Media og utstyr og tjenester som utstyret brukes til framstilling av, eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets eller tjenestenes forutsatte bruk.
Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak og grunnlag, herunder eventuelle følger av systemfeil eller nye systemversjoner, og omfatter også uaktsomhet fra Hvidsten Media sin side, og selv om Hvidsten Media, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter er blitt informert om muligheten for skader og/eller tap. Hvidsten Media kan allikevel ikke holdes ansvarlig ved grov uaktsomhet eller forsett hvis Hvidsten Media godtgjør at selve tapet etter omstendighetene skyldes forhold utenfor Hvidsten Media sin kontroll, og som Hvidsten Media ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ut over hva som fremgår uttrykkelig av denne avtalen, gir Hvidsten Media ingen garantier, verken skriftlig eller muntlig, direkte eller indirekte, vedrørende tjenester som leveres i henhold til denne avtalen. I den utstrekning annet ikke følger av tvingende lovgivning, kan Kunden ikke rette krav mot Hvidsten Media basert på bakgrunnsretten, uansett rettslig eller faktisk grunnlag.

Uten å innskrenke rekkevidden av forannevnte, innestår Hvidsten Media blant annet ikke for at tjenester vil oppnå det ønskede resultat eller at bruk av tjenester vil kunne skje uavbrutt eller feilfritt. I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, skal Kunden holde Hvidsten Media, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter fullt ut skadesløse fra enhver kostnad og utgift samt ethvert krav, tap, skade og ansvar, uansett type (herunder men ikke begrenset til rimelige saksomkostninger), som måtte oppstå i tilknytning til bruken av tjenester fra Hvidsten Media i strid med denne avtalen eller for øvrig i strid med Hvidsten Media sine immaterielle rettigheter eller Kundens taushetsplikt etter avtalen.

Hvidsten Media sine rettigheter ved Kundens mislighold

Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Hvidsten Media eller forhold på Hvidsten Media sin side, kan Hvidsten Media etter omstendighetene stenge, stenge tilgang til eller suspendere tjenestene, kreve oppfyllelse av avtalen eller kreve avtalen hevet. Hvidsten Media vil også etter omstendighetene kunne kreve purregebyr og renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved gjenoppretting av tjenester som er stengt eller suspendert.

Stenging

Hvidsten Media kan etter forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester dersom det foreligger betalingsmislighold fra Kunden sin side. Ved annet mislighold kan Hvidsten Media uten forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester. Stenging av tjenester medfører at tjenestene slutter å fungere. Stenging av tilgang til tjenester medfører at Kunden ikke lenger vil ha adgang til å betjene de.

Suspendering
Hvidsten Media kan uten forutgående varsel suspendere tjenester dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Suspendering av tjenestene medfører at tjenestene slutter å fungere som normalt, kunden vil ikke lenger ha adgang til å betjene de, og vil ikke bli fornyet til en ny avtaleperiode så fremt misligholdet foreligger.

Oppfyllelse
Hvidsten Media kan fastholde kjøpet og kreve at Kunden betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert taper Hvidsten Media sin rett dersom kravet ikke fremmes innen rimelig tid.

Heving
Hvidsten Media kan uten forutgående varsel heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Dette kan medføre umiddelbar sletting av tjenester og innhold.

Vesentlig mislighold inkluderer, men er ikke begrenset til, betalingsmislighold utover 45 dager etter forfallsdato, ethvert brudd på begrensningene i bruksretten i denne avtalen, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, og tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

Verken stenging, stenging av tilgangen til, suspensjon av tjenester eller heving fritar Kunden for betalingsansvaret. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Hvidsten Media forbeholder seg retten til å forfølge ethvert mislighold gjennom sivilrettslige og/eller strafferettslige reaksjoner. Hvidsten Media vil kunne kreve erstattet de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra Kunden sin side, herunder men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokatbistand i anledning rettslige skritt for å forfølge eller avhjelpe mislighold.

Kunden skal holde Hvidsten Media skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av misligholdet.

Renter og gebyrer

Dersom Kunden ikke betaler i henhold til avtalen, kan Hvidsten Media kreve purregebgyr og renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Ved gjenoppretting av, eller av tilgangen til, tjenester som har blitt suspendert eller slettet kan Hvidsten Media kreve et gebyr når dette medfører merkostnader for Hvidsten Media.

Kontaktinformasjon for kundeforholdet

Kunden plikter å oppgi korrekt kontaktinformasjon ved bestilling, inkludert fullt navn, telefon og epostadresse, og vedlikeholde kontaktinformasjonen inntil kundeforholdet blir brakt til opphør.

Dersom Hvidsten Media blir kjent med at kontaktinformasjonen er feil, plikter Hvidsten Media å oppdatere den ved hjelp av offentlige registre, fortrinnsvis nummeropplysningstjenester og Brønnøysundregistrene (bedrift).

Hvis Kunden utelater å vedlikeholde korrekt kontaktinformasjon, og Hvidsten Media heller ikke er i stand til å finne riktig kontaktinformasjon ved hjelp av offentlige registre vil dette bli ansett som Kundens mislighold.

Personopplysninger

Personopplysninger som Hvidsten Media behandler på egne vegne reguleres av Personvernerklæringen. Ved å kjøpe, og bruke, Hvidsten Media sine produkter og tjenester samtykker Kunden i at Hvidsten Media kan behandle personopplysninger etter retningslinjene i Personvernerklæringen.

Personopplysninger som Hvidsten Media behandler på vegne av Kunden i forbindelse med at Kunden behandler personopplysninger ved hjelp av Hvidsten Media sine tjenester reguleres av Databehandleravtalen.

Med mindre Kunden samtykker til noe annet, kan Hvidsten Media kun behandle personopplysninger som er nødvendige for at Hvidsten Media skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre i lovbestemt tilfelle, eller hvis det er nødvendig for at Hvidsten Media skal få gjennomført avtalen med Kunden.

Se også Cookie Policy, for en mer utfyllende beskrivelse av Hvidsten Media sin behandling av data som lagres under besøk på våre nettsider.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil eller strømbrudd hos aksessleverandør, linjefeil eller strømbrudd hos annen tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Taushetsplikt

Kunden er forpliktet til å iaktta taushet og hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om produkter og tjenester, dokumentasjon, testresultater knyttet til betatesting (herunder men ikke begrenset til avdekkede funksjonsfeil, feilmeldinger, forslag til forbedringer, m.v), utviklingsprosjekter hos Hvidsten Media, all kommunikasjon mellom deg og Hvidsten Media, og eller andre opplysninger knyttet til Hvidsten Media sin virksomhet som etter en forsiktig og lojal vurdering må antas å være av betydning å hemmeligholde av hensyn til Hvidsten Media sin virksomhet.

Kunden skal pålegge egne ansatte en tilsvarende taushetsplikt som nevnt i foregående avsnitt. Kunden kan heller ikke nyttiggjøre de opplysninger som omfattes av dette punkt etter avtalens opphør.

Hvidsten Media forbeholder seg retten til å benytte Kunden sitt navn, inkludert eventuell logo, i offentlighet og i reklamemateriell uten forutgående samtykke. Kunden kan reservere seg for slik bruk ved å meddele Hvidsten Media skriftlig per post eller epost. Ved reservasjon plikter Hvidsten Media å fjerne Kundens referanser fra reklamemateriell, så langt det er mulig, uten unødig opphold.

Oppsigelse og opphør av tjenester

Oppsigelser, eller opphør, skal av sikkerhetsmessige årsaker meddeles Hvidsten Media fra grensesnittet i Kontrollpanelet. Det er ikke adgang til å meddele oppsigelse på annen måte. Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 30 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum.

En oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

DATABEHANDLERAVTALE

Bakgrunn og hensikt

Avtalen regulerer Hvidsten Media (Databehandler) sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden (Behandlingsansvarlig), herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse, og rettigheter og plikter etter:

Lov av 14.april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven);
Forskrift av 13.desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften);
EU forordning 2016/679/EC av 27.april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (General Data Protection Regulation) (heretter omtalt som “personvernforordningen”);
Lov om helseregistre og behandling av helseregistre av 18.mai 2001 nr.24 (helseregisterloven);
Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp av 20.juni 2014 nr. 42 (pasientjournalloven); og
Enhver lov, forskrift eller annet regelverk som erstatter disse.
Ved motstrid mellom Avtalens regulering og de rammer som følger av personopplysningslovgivningen eller annen relevant lovgivning, viker Avtalens regulering.

Avtalen skal sikre at personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Denne avtalen omfatter alle personopplysninger som blir behandlet ved bruk av Hvidsten Media sine tjenester, inkludert underleverandører.

Formål

Formålet med behandlingen er å levere tjenesten i tråd med Tjenesteavtalen, og utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden. Hvidsten Media kan ikke behandle personopplysninger til andre formål enn dette.

Behandling av personopplysninger skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, denne avtalen, og Personvernerklæringen.

Eierskap og behandlingsansvar

Kunden er behandlingsansvarlig for data som lagres, og behandles, ved bruk av Hvidsten Media sine tjenester, og har selv eierskap til, og ansvaret for, disse. Hvidsten Media kan ikke under noen omstendigheter tilordnes rollen som behandlingsansvarlig for disse dataene.

Det er Kunden som bestemmer formålet med sin behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, og som har ansvaret for at personopplysninger behandles i henhold til de krav som lover, regler og forskrifter oppstiller.

Hvidsten Media sine plikter

Hvidsten Media skal kun behandle personopplysninger etter Kundens skriftlige instruksjoner.

Hvidsten Media plikter å gi Kunden tilgang til dokumentasjon, og bistå, slik at Kunden kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Kunden har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til formålet. Hvidsten Media plikter å gi nødvendig bistand til dette.

Hvidsten Media plikter å bistå den Behandlingsansvarlige med å etterleve kravene til å etablere et egnet sikkerhetsnivå, herunder gjennomføre nødvendige tiltak som å varsle om sikkerhetsbrudd, vurdere personvernkonsekvenser og gjennomføre forhåndsdrøftinger på Kundens forespørsel.

Hvidsten Media plikter å utnevne et Personvernombud, eller annet kontaktpunkt, hvis ansvar er å fungere som kontaktpunkt for Kunden, kontrollere og koordinere samsvar med denne avtalen i sin helhet, og påse at alle involverte ansatte og 3. parter er bevisst sitt ansvar for å beskytte personopplysninger i samsvar med lov, og denne avtalen.

Kontaktpunktet for personvernombudet skal til enhver tid være tilgjengelig på: https://www.hvidstenmedia.no/personvern/

Hvidsten Media forbeholder seg retten til å nekte behandling av personopplysninger som bryter med loven, og plikter å varsle Kunden om dette.

Taushetsplikt
Hvidsten Media har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger og andre data som behandles ved hjelp av Hvidsten Media sine tjenester. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.